STACINN 'NA VOT O PAIS

 

Stacinn 'na vot o pais

i femn ca purtavn 'n cap u pris

sacch chin d' spig e fasc d' frasc

cicn varrich e fiasc

acq e funtan

scinn a pgliā luntan

mir 'e grott

ca spillavn de vott

p' purtarl e marit lor

ca stacinn a fatcā for

'nde cest purtavn u stiavuccl

p ind nu stuzz d' pan o vruccl

e pur 'n picc d' cumpanagg

nu pizz d' sozizz o d' furmagg

cert vot i mamm nost

scinn 'nda qualche post

accogl i gliann

pi purc ca a fin'ann

mninn scannat

e appis e trav squartat

quann po' o virn no stacij che fa

s' m'ttinn a cos e rupzzā

s'dut 'ndurn o vracir

po' s'ozavn pgliavn u tavlir

e lest attaccav'n a 'mpasta

capunt e lagn da cucnā.

 

Stacinn ancor nu sacc d' scarpar

vaccar purcar e caprar

furnacial varvir e trainir

guardian, spazzin e funtanir

zappator mttor e mulnar

urtlan vuscaiul e carvunar

vuttar  n'eserct d' murator

parecch sart e nu cullucator

e mica mal pur i usurar

cacciator spculator e vccir

vignaiul ca facinn u mir

l'uv 'ndo tnazz la pstavn

e dopp la vnacc la turchiavn

p' fa enz for u sprmtur

ca er aspr ma s' vvij pur.

 

Oh i scittabban m' stacij p' scurdā

ca i bann p' strad scinna a lucclā

p' tnč i crstian nfurmat

s' u pscvenl era arruat

o ca e terr s'avia sci a fa

la prces p' ordn d' l'autoritā.

 

Prim d' f'rnesc vogl arrcurdā

pur chidd ca sapinn fa sciarrā

pi fattur marit e miglier

i masciar e i  fattuchier

i munacidd i zannir e i papunn

ca quann i criatur non tnin sunn

cum i mammanonn i numnavn

lor subt s'addormentavn

e infin i "gastarbaiter"

ca stann mo sottaterr

lassann vacant

i cas lor d'emigrant.

 

04 gennaio 2019

HOME PAGE   FILASTROCCHE